Al Capone Gangster mix

Al Capone Gangster mix

DATUM VRHU:    23.3.2014 (o. Elvis vom Haus Rosenberger x m. Gipsy Kaya Black Touch)

DLK/DKK:    0/0

VÝSTAVY:    KV RTW 4.10.2015, mezitřída, V4